โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีการประชุมทางไกล การประเมินคุณธรรมและตวามโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ>>>ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถ วันที่รับสมัคร วันที่ 16 - 23 พฤษภาคม 2562 >>>

>>>ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรเภทความสามารถพิเศษ

>>>ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรเภทความสามารถพิเศษ


แบบฟอร์มวิชาพื้นฐานปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มวิชาเพิ่มเติมปีการศึกษา 2561


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ม.1
พื้นที่บริการ
ม.1
นอกเขตพื้นที่บริการ
ม.1
เงื่อนไขพิเศษ
ม.4
รอบทั่วไป

กรอกประวัติและพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน ม.1
กรอกประวัติและพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียน ม.4

ประกาศรายชื่อมอบตัว ม.1


ประกาศรายชื่อมอบตัว ม.4กรอกข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.3 เดิมต่อ ม.4


>>> หนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ไม่สำเร็จการศึกษาพร้อมรุ่น (มีผลการเรียนติด 0,ร,มส. ของทุกปีการศึกษา )
เข้าร่วมประชุมและรับลงทะเบียนเรียนซ้ำ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และเริ่มเรียนซ้ำระหว่าง วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมกิตติขจร (อาคาร 1 ชั้น 4 )
เวลา 09.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

........................................................................................
>>>ตารางเรียนซ้า ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561<<<


แนวการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลของนักเรียนทุกระดับชั้น
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561course syllabus ม. 1

course syllabus ม. 2

course syllabus ม. 3

course syllabus ม. 4

course syllabus ม. 5

course syllabus ม. 6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครบรอบ ๕๑ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครบรอบ ๕๑ ปี ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


>>เอกสาร รายงานการดำเนินงาน PLC<<


>>>บันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ <<<

รายงานการนิเทศการสอนรายบุคคล ปีการศึกษา 2561

1.แบบประเมินรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

2. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

1. ตัวอย่าง กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม A math

2. รูปเล่ม กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรม A math

1. แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม

2. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า (นผ.05)

3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (นผ. 06)

4.แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTeacher

2. โปรแกรม LTeacher (สำหรับบันทึกข้อมูล)

3. ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTeacher


ก.ค.ศ. จัดประชุมด้วยระบบทางไกล Video Conference ย้อนหลัง

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียน ชั้นม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© ๒๐๑๖ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400